Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 23/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa oświetlenia na wybiegu dla psów na terenie Dzielnicy VI – znak sprawy: 23/III/2019

_______________________________________________________________

Kraków, 15.05.2019 r.

NZ.271.83.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

45.31.61.00 - 6 (Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego)
45.31.10.00 - 0 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)

Termin wykonania zamówienia:
Zakończenie robót budowlanych nastąpi w terminie trzy miesiące od przekazania placu budowy.

Wybrano ofertę nr 1

Krzysztof Jędrszczyk
Zakład Projektowo-Usługowo-Produkcyjny „POWER"
ul. Łowińskiego 3
31-752 Kraków

cena ofertowa: 31 695,75 zł brutto
długość oferowanego okresu gwarancji: 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest najkorzystniejszą ofertą w przedmiotowym postępowaniu w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.
Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1:
Krzysztof Jędrszczyk Zakład Projektowo-Usługowo-Produkcyjny „POWER"
ul. Łowińskiego 3
31-752 Kraków

Punktacja:
cena ofertowa: 60,00 pkt
długość oferowanego okresu gwarancji: 40,00 pkt
łącznie: 100,00 pkt

Oferta nr 2:
M.S.J. „ELEKTROINSTAL" Marek Szwajda, Józef Rozkocha s.c.
ul. Balicka 100
30-149 Kraków

Punktacja:
cena ofertowa: 54,42 pkt
długość oferowanego okresu gwarancji: 40,00 pkt
łącznie: 94,42 pkt

Oferta nr 3:
Towarzystwo Wykonawstwa Obiektów Elektroenergetycznych EL-EN
Andrzej Krzanowski i Ryszard Wąsik Spółka Jawna
ul. L. Rydla 57
30-130 Kraków

Punktacja:
cena ofertowa: 54,68 pkt
długość oferowanego okresu gwarancji: 40,00 pkt
łącznie: 94,68 pkt

Oferta nr 4:
Daniel Czop AMPER
Lesieniec 30
32-095 Iwanowice

Oferta odrzucona

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert:
Cena brutto: 60%,
Długość oferowanego okresu gwarancji: 40%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum