Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 4/II/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa ulicy Pileckiego - znak sprawy: 4/II/2019

________________________________________________________________________________

Kraków 14.05.2019r


NZ.271.53.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

45.23.31.00-0 (Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg)
45.23.13.00-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)

Termin realizacji: 6 miesięcy od przekazania placu budowy.

Wybrano ofertę nr 3

Konsorcjum firm:
Lider: WANTA Sp. z o.o., Tokarnia 35, 32-436 Tokarnia
Partner: Firma Handlowo-Usługowa "WANTA" Piotr Zębol, ul. Malejowska 90, 34-240 Jordanów

Cena brutto: 531 997,66 zł brutto
Okres gwarancji: 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest najkorzystniejszą ofertą w przedmiotowym postępowaniu w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta z Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1

Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o.o., ul. Christo Botewa 14, 30-798 Kraków

Cena brutto: 57,36 pkt
Okres gwarancji: 40,00 pkt
Łączna ilość punktów: 97,36 pkt

Oferta 2

Szczepan Irzyk "OMEGA 1" Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnych, Lipnik 327, 32-412 Wiśniowa

Wykonawca wykluczony z postępowania.

Oferta 3

Konsorcjum firm:
Lider: WANTA Sp. z o.o., Tokarnia 35, 32-436 Tokarnia
Partner: Firma Handlowo-Usługowa "WANTA" Piotr Zębol, ul. Malejowska 90, 34-240 Jordanów

Cena brutto: 60,00 pkt
Okres gwarancji: 40,00 pkt
Łączna ilość punktów: 100,00 pkt

Oferta 4

AG SYSTEM Sp. z o.o., ul. Senatorska 15, 30-106 Kraków

Cena brutto: 36,04 pkt
Okres gwarancji: 40,00 pkt
Łączna ilość punktów: 76,04 pkt

Oferta 5

Józef Paryl "SAMBUD", Węglówka 72, 32-412 Wiśniowa

Cena brutto: 50,24 pkt
Okres gwarancji: 40,00 pkt
Łączna ilość punktów: 90,24 pkt

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 5, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert:
Cena brutto: 60%
Długość oferowanego okresu gwarancji: 40%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum