Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 6/II/2019

Dotyczy postępowania pn.: „Łączymy Parki Krakowa z dzielnicy I,IV,V i VII do Ojcowa – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Kijowskiej na odcinku od ul. Lea do ul. Mazowieckiej w formule zaprojektuj i zbuduj" - BO edycja III – znak sprawy: 6/II/2019

Kraków, 14.05.2019 r.

NZ.271.29.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45.00.00.00-7 (Roboty budowlane)
71.25.00.00-5 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe)

Termin realizacji: do dnia 30.10.2019 r., w tym:
- wykonanie dokumentacji projektowej: do dnia 20.08.2019 r.,
- realizacja robót budowlanych: do dnia 30.10.2019 r.

Wybrano ofertę nr 1:
Józef Paryl „SAMBUD"
Węglówka 72, 32-412 Wiśniowa
Cena brutto: : 1 744 509,00 zł w tym:
- za wykonanie dokumentacji projektowej : 104 000,00 zł
- za wykonanie robót budowlanych : 1 640 509,00 zł
Długość oferowanego okresu gwarancji : 36 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta tego Wykonawcy jest jedyną ofertą, która wpłynęła w przedmiotowym postępowaniu i w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia wymagania określone
w SIWZ.
Umowa zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 2 pkt 1a) ustawy Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :
1) Oferta nr 1
Józef Paryl „SAMBUD"
Węglówka 72, 32-412 Wiśniowa
Łącznie 100 pkt. w tym:
Cena brutto: 60 pkt
długość oferowanego okresu gwarancji: 40 pkt

Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert: 1 oferta z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:
cena brutto: 60%
długość oferowanego okresu gwarancji: 40 %

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum