Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/IV/2019

Dotyczy postępowania pn.: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji administracyjnej warunkującej realizację inwestycji." – znak sprawy: 7/IV/2019

 Kraków, 09.05.2019 r.

NZ.271.94.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
71.32.00.00-7 (usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Termin realizacji: 10.12.2019 r.

Wybrano ofertę nr 3:
Marta Mardyła Firma Inżynieryjna TECHMA
os. Oświecenia 24/3, 31-636 Kraków
Cena brutto: 144 967,80 zł
Długość oferowanego okresu gwarancji : 36 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta tej firmy jest najkorzystniejszą ofertą w przedmiotowym postępowaniu w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wymagania określone w SIWZ .
Umowa zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :

1) Oferta nr 1
GPDT Sp. z o.o.
ul. Krzywda 12A , 30-710 Kraków
Łącznie: 66,99 pkt w tym:
Cena brutto: 26,99 pkt
długość oferowanego okresu gwarancji:: 40 pkt

2) Oferta nr 2
Rafał Matusik „BPD"
ul. Łagiewnicka 39 , 30-417 Kraków
Łącznie: 85,85 pkt. w tym:
Cena brutto: 45,85 pkt
długość oferowanego okresu gwarancji:: 40 pkt

3) Oferta nr 3
Marta Mardyła Firma Inżynieryjna TECHMA
os. Oświecenia 24/3 , 31-636 Kraków
Łącznie: 100 pkt w tym:
Cena brutto: 60 pkt
długość oferowanego okresu gwarancji:: 40 pkt

4) Oferta nr 4
DROPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Zabłocie 26/41 , 30-701 Kraków
Łącznie: 75,54 pkt w tym:
Cena brutto: 35,54 pkt
długość oferowanego okresu gwarancji:: 40 pkt

5) Oferta nr 5
Bartosz Ptak Biuro Projektowe „APPIA"
ul. Zbożowa 5A/1 , 30-002 Kraków
Łącznie: 84,21 pkt w tym:
Cena brutto: 44,21 pkt
długość oferowanego okresu gwarancji:: 40 pkt

Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert: 5 ofert z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:
cena brutto: 60%
długość oferowanego okresu gwarancji: 40 %

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum