Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 4/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej: projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. Generała Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego wraz z odwodnieniem, oświetleniem, wycinką kolidującej zieleni, rozbiórkami kolidujących budynków i przekładkami kolidującej infrastruktury technicznej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej oraz innych ostatecznych decyzji administracyjnych, wymaganych do realizacji inwestycji. Znak sprawy: 4/III/2019.

 Kraków, 07.05.2019 r.

NZ.271.52.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
71320000-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Termin wykonania zamówienia: 30.11.2019r

Wybrano ofertę nr 3.

Rafał Matusik BPD
ul. Łagiewnicka 39,
30-417 Kraków

Cena brutto: 373 809,30
Długość oferowanego okresu gwarancji: 48 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta jest najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie
wymagania określone w SIWZ.

Umowa zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

1) Oferta nr 1

Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o. o.
ul. T. Kościuszki 68, 61-891 Poznań

Cena brutto: 50,05 punktów
Długość oferowanego okresu gwarancji: 40 punktów
Łącznie: 90,05 punktów

2) Oferta nr 2

GPDT Spółka z o. o.
ul. Krzywda 12A, 30-710 Kraków

Cena brutto: 58,88 punktów
Długość oferowanego okresu gwarancji: 40,00 punktów
Łącznie: 98,88 punktów

3) Oferta nr 3

Rafał Matusik BPD
ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków

Cena brutto: 60,00 punktów
Długość oferowanego okresu gwarancji: 40 punktów
Łącznie: 100,00 punktów

4) Oferta nr 4

ARG Projektowanie Inwestycyjne Spółka z o. o.
ul. Czereśniowa 4a, 31-410 Kraków

Cena brutto: 18,23 punktów
Długość oferowanego okresu gwarancji: 40 punktów
Łącznie: 58,23 punktów

5) Oferta nr 5

DROPROJEKT Sp. z o. o.
ul. Zabłocie 26/41, 30-701 Kraków

Cena brutto: 46,76 punktów
Długość oferowanego okresu gwarancji: 40 punktów
Łącznie: 86,76 punktów

Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert: 5 ofert z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez
rozpatrywania 0.

Kryteria oceny ofert:
Cena brutto: 60%
Długość oferowanego okresu gwarancji: 40 %

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum