Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 13/III/2019.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa ul. Jodłowej na odcinku od ul. Żywicznej do ul. Przegorzalskiej w Krakowie" – znak sprawy: 13/III/2019.

 Kraków, 07.05.2019r.

NZ.271.59.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

45233000-9 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg),
45231300-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków),
45310000-3 (Roboty instalacyjne elektryczne).

Termin wykonania zamówienia:

• Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
• Rozpoczęcie realizacji robót nastąpi nie później niż 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• Zakończenie robót budowlanych nastąpi do dnia 31.08.2019r.

Wybrano ofertę nr 2:

REJON UTRZYMANIA i BUDOWY DRÓG Sp. z o.o.
ul. Christo Botewa 14, 30-798 Kraków
Cena brutto: 1.388.164,46 zł
Długość oferowanego okresu gwarancji: 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta w/w Wykonawcy spełnia wymagania określone w SIWZ i jest najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.

Streszczenie oceny złożonych ofert:

Oferta nr 1

G-INVEST AG Sp. z o.o., Spółka komandytowa
ul. Senatorska 15, 30-106 Kraków

(OFERTA ODRZUCONA)

Oferta nr 2

REJON UTRZYMANIA i BUDOWY DRÓG Sp. z o.o.
ul. Christo Botewa 14, 30-798 Kraków
Łącznie 100pkt, w tym:
Cena brutto – 60pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji – 40pkt

Oferta nr 3

Konsorcjum firm:
Lider Konsorcjum:
WANTA Sp. z o.o.
Tokarnia 35, 32-436 Tokarnia
Partner Konsorcjum:
Firma Handlowo-Usługowa „WANTA" Piotr Zębol
ul. Maciejkowa 90, 34-240 Jordanów
Łącznie 92,16pkt, w tym:
Cena brutto – 52,16pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji – 40pkt

Oferta nr 4

Konsorcjum firm:
Lider Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych GACZOREK Sp. z o.o.
ul. Podłącze 2, 30-218 Kraków
Partner Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane GACZOREK Sp. z o.o.
ul. Podłącze 2, 30-218 Kraków
Łącznie 83,39pkt, w tym:
Cena brutto – 43,39pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji – 40pkt

Kryterium oceny ofert:

Cena brutto - 60%
Długość oferowanego okresu gwarancji - 40%

Dodatkowe informacje:

Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania
1 ofertę.

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.).


 

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum