Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 10/II/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa ul. Rynek Kleparski na odcinku od ul. Basztowej do ul. św. Filipa w Krakowie. - znak sprawy: 10/II/2019

 ________________________________________________________________________________

Kraków 07.05.2019r

NZ.271.41.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

45.23.30.00-9 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg)

Termin wykonania zamówienia: 30.06.2020 r.

Wybrano ofertę nr 3

SKO-BUD Sp. z o.o.,
Ul. Chłopska 5
30-806 Kraków

Cena brutto: 4 514 822,26 zł brutto
Długość oferowanego okresu gwarancji : 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Oferta nr 1

R.D.M. Śródmieście Sp. z o.o., ul. Nad Strugą 7a, 31-411 Kraków

punktacja:
Cena brutto: 47,39 pkt
Okres gwarancji: 0 pkt
Łącznie: 47,39 pkt

Oferta nr 2

Konsorcjum firm:
Lider: JÓZEF GASTOŁ ZAKŁAD KAMIENIARSKI PROFKAM
Nawojowa Góra, ul. Krakowska 209, 32-065 Krzeszowice
Członek: Zygmunt Włodarczyk Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo Handlowe „Włomex"
ul. Gromadzka 30, 30-719 Kraków

punktacja:
Cena brutto: 58,91
Okres gwarancji: 40 pkt
Łącznie: 98,91 pkt

Oferta nr 3

SKO-BUD Sp. z o.o., ul. Chłopska 5, 30-806 Kraków

punktacja:
Cena brutto: 60 pkt
Okres gwarancji: 40 pkt
Łącznie: 100 pkt

Oferta nr 4

AG SYSTEM Sp. z o.o., ul. Senatorska 15, 30-106 Kraków

Oferta odrzucona

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert:
Cena brutto: 60%,
Długość oferowanego okresu gwarancji: 40%

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum