Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 31/III/2019.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Przeniesienie kapliczki oraz realizacja prac konserwatorskich przy kapliczce zlokalizowanej przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie - znak sprawy: 31/III/2019.

Kraków, 30.04.2019 r.

NZ.271.84.2019

Informacja o unieważnieniu postępowania

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45212360-7 (Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych)
92312250-8 (Usługi świadczone przez indywidualnych artystów)

Termin wykonania zamówienia:
Etap I: do 15.09.2019
Etap II: do 15.10.2019

Uzasadnienie faktyczne
W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

Uzasadnienie prawne
Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum