Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:24/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.„Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka"-znak sprawy: 24/III/2019

________________________________________________________________________________

Kraków, 25.04.2019 r.

NZ.271.70.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
71.32.00.00-7 (usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Termin wykonania zamówienia:
•I etap – 6 miesięcy od dnia podpisania umowy,
•II etap – do dnia 30 listopada 2020 r.

Wybrano ofertę nr 2:

Rafał Matusik „BPD"
ul. Łagiewnicka 39
30-417 Kraków

Cena brutto: 25 830,00zł w tym:
a)za opracowanie wariantowej koncepcji wielobranżowej dla budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka oraz uzyskanie ostatecznej decyzji WZ/ULICP : 18 081,00 zł
b)za wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę: 7 749,00 zł
Długość oferowanego okresu gwarancji : 36 miesiące

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowa zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :

1)Oferta nr 1
ABS-OCHRONA ŚRODOWISKA" Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 14/1, 40-169 Katowice

Cena brutto: 14,19 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Łącznie: 54,19 pkt

2)Oferta nr 2
Rafał Matusik „BPD"
ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków

Cena brutto: 60 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

3)Oferta nr 3
Marta Mardyła Firma Inżynieryjna TECHMA
os. Oświecenia 24/3, 31-636 Kraków

Cena brutto: 32,20 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Łącznie: 72,20 pkt

4)Oferta nr 4
Bartosz Ptak Biuro Projektowe „Appia"
ul. Zbożowa 5A/1, 30-002 Kraków

Cena brutto: 25,99 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Łącznie: 65,99 pkt

Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert: 4 oferty z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:
cena brutto:60%
długość oferowanego okresu gwarancji: 40 %

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum