Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 19/III/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa ul. Przewiewnej od. ul. Czajnej do ul. Obronnej – opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID - zadanie realizowane w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Czajnej wraz z ulicami przyległymi" - znak sprawy: 19/III/2019.

Kraków, 24.04.2019 r.

NZ.271.75.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
71320000-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Termin wykonania zamówienia: 30.09.2020r

Wybrano ofertę nr 4.

Marta Mardyła Firma Inżynieryjna TECHMA
os. Oświecenia 24/3, 31-636 Kraków

Cena brutto: 144 561,90 zł
Długość oferowanego okresu gwarancji: 48 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta jest najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie
wymagania określone w SIWZ.

Umowa zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

1) Oferta nr 1
DROPROJEKT Sp. z o. o, ul. Zabłocie 26/41, 30-701 Kraków

Cena brutto: 49,31 punktów
Długość oferowanego okresu gwarancji: 40 punktów
Łącznie: 89,31 punktów

2) Oferta nr 2
Rafał Matusik BPD, ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków

Cena brutto: 54,14 punktów
Długość oferowanego okresu gwarancji: 40 punktów
Łącznie: 94,14 punktów

3) Oferta nr 3
GPDT Spółka z o. o., ul. Krzywda 12A, 30-710 Kraków

Cena brutto: 48,89 punktów
Długość oferowanego okresu gwarancji: 40 punktów
Łącznie: 88,89 punktów

4) Oferta nr 4
Marta Mardyła Firma Inżynieryjna TECHMA, os. Oświecenia 24/3, 31-636 Kraków

Cena brutto: 60 punktów
Długość oferowanego okresu gwarancji: 40 punktów
Łącznie: 100 punktów

5) Oferta nr 5
Biuro Projektowe APPIA Bartosz Ptak, ul. Zbożowa 5A/1, 30-002 Kraków

Cena brutto: 51,80 punktów
Długość oferowanego okresu gwarancji: 40 punktów
Łącznie: 91,80 punktów

Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert: 5 ofert z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez
rozpatrywania 0.

Kryteria oceny ofert:
Cena brutto: 60%
Długość oferowanego okresu gwarancji: 40 % 

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum