Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 5/II/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Łączymy Parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa – Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Piastowskiej w formule zaprojektuj i zbuduj – BO edycja IV. Znak Sprawy: 5/II/2019.

Kraków, 24.04.2019 r.

NZ.271.33.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45000000-7 (Roboty budowlane)
71250000-5 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe)

Termin wykonania zamówienia: 30.10.2019r, w tym:
- opracowanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz ze stosownymi
ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, zaświadczeniami uprawniającymi do wykonania robót
budowlanych: 20.08.2019r
- zakończenie robót budowlanych: 30.10.2019 r.

Wybrano ofertę nr 3.

Konsorcjum firm:
Lider Konsorcjum: WANTA Sp. z o.o., Tokarnia 35, 32-436 Tokarnia
Partner Konsorcjum: Firma Handlowo-Usługowa „WANTA" Piotr Zębol
ul. Malejowska 90, 34-240 Jordanów

Cena brutto: 1 348 350,00 zł w tym:
- za wykonanie dokumentacji projektowej: 75 000,00 zł
- za wykonanie robót budowlanych: 1 273 350,00 zł
Okres gwarancji określonej w § 11 ust. 1 istotnych postanowień umowy: 36 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta jest najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie
wymagania określone w SIWZ.

Umowa zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

1) Oferta nr 1
SAMBUD Józef Paryl, Węglówka 72, 32-412 Wiśniowa

Oferta odrzucona.

2) Oferta nr 2
Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o. o., ul. Christo Botewa 14, 30-798 Kraków

Cena brutto: 16,51 punktów
Okres gwarancji określonej w § 11 ust. 1 istotnych postanowień umowy: 40 punktów
Łącznie: 56,51 punktów

3) Oferta nr 3
Konsorcjum firm:
Lider Konsorcjum: WANTA Sp. z o.o., Tokarnia 35, 32-436 Tokarnia
Partner Konsorcjum: Firma Handlowo-Usługowa „WANTA" Piotr Zębol
ul. Malejowska 90, 34-240 Jordanów

Cena brutto: 60,00 punktów
Okres gwarancji określonej w § 11 ust. 1 istotnych postanowień umowy: 40 punktów
Łącznie: 100,00 punktów

Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert: 3 oferty z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez
rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert:
Cena brutto: 60%
Okres gwarancji określonej w § 11 ust. 1 istotnych postanowień umowy: 40 %

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum