Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 1/XI/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.:Utrzymanie w sprawności działania systemu sterowania ruchem UTCS w mieście Kraków – znak sprawy: 1/XI/2018.

_____________________________________________________________________

Kraków, dnia 29.11.2018 roku

NZ.271.332.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

50.32.41.00-3 (Usługi w zakresie konserwacji systemu)

Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy

Uzasadnienie faktyczne:
Jedyna złożona oferta w przedmiotowym postępowaniu podlega odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie, gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum