Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 26/X/2018

Dotyczy: postępowania p.n.: Świadczenie usług holowania pojazdów w trybie art. 130a i 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – część IV – usługi usuwania pojazdów dla Dzielnicy Nowa Huta. Znak sprawy 26/X/2018.

Kraków, dnia 27.11.2018 r.

NZ.271.318.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

50.11.81.10-9 (Usługi holownicze)

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.12.2018 r. do dnia 31.01.2020 r.

Wybrano ofertę nr 1:
Konsorcjum firm:
KARAMBOL Namysław Nagielski – lider konsorcjum
31- 310 Kraków, ul. Wysockiego 30

konsorcjanci:

Krzysztof Kostilek Pomoc Drogowa
30-703 Kraków, ul. Zaułek 8a

Piotr Młodzianowski Auto Centrum Widok
30-147 Kraków, ul. Na Błonie 23/1

Marcin Poznański Auto-Obsługa
32-048 Jerzmanowice ul. Centralna 151

Marek Prząda „Pomoc Drogowa -Naprawy"
32-020 Wieliczka, Sułów 120

Zbigniew Szczypczyk „TRANS-VEXI"
30-377 Kraków, ul. Wzgórze 24

cena jednostkowa brutto za usunięcie pojazdu w trybie 130a Prawo o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 500 kg: 455,10 zł brutto,

długość oferowanego czasu dojazdu na miejsce zdarzenia od momentu otrzymania dyspozycji usunięcia pojazdu w trybie 50a Prawo o ruchu drogowym: poniżej 6 godzin

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1
Konsorcjum firm:

KARAMBOL Namysław Nagielski – lider konsorcjum
31- 310 Kraków, ul. Wysockiego 30

konsorcjanci:

Krzysztof Kostilek Pomoc Drogowa
30-703 Kraków, ul. Zaułek 8a

Piotr Młodzianowski Auto Centrum Widok
30-147 Kraków, ul. Na Błonie 23/1

Marcin Poznański Auto-Obsługa
32-048 Jerzmanowice ul. Centralna 151

Marek Prząda „Pomoc Drogowa -Naprawy"
32-020 Wieliczka, Sułów 120

Zbigniew Szczypczyk „TRANS-VEXI"
30-377 Kraków, ul. Wzgórze 24

Punktacja:

Cena brutto: 60,00 pkt

Długość oferowanego czasu dojazdu na miejsce zdarzenia od momentu otrzymania dyspozycji usunięcia pojazdu w trybie 50a Prawo o ruchu drogowym: 40,00 pkt

Łącznie: 100,00 pkt

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 1 z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:
cena brutto: 60 %.
długość oferowanego czasu dojazdu na miejsce zdarzenia od momentu otrzymania dyspozycji usunięcia pojazdu w trybie 50a Prawo o ruchu drogowym: 40%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum