Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 8/IX/2018

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: Przebudowa ul. Rynek Kleparski na odcinku od ul. Basztowej do ul. Paderewskiego w Krakowie – etap I zadania pn. „ Przebudowa ul. Rynek Kleparski" - znak sprawy: 8/IX/2018

Kraków, dnia 27.11.2018 roku                                       NZ.271.288.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: Przebudowa ul. Rynek Kleparski na odcinku od ul. Basztowej do ul. Paderewskiego w Krakowie – etap I zadania pn. „ Przebudowa ul. Rynek Kleparski" - znak sprawy: 8/IX/2018.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

45.23.30.00-9 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg)

Termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy od daty zawarcia umowy

Uzasadnienie prawne:

Postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ponieważ cena najkorzystniejszej oferty złożonej w przedmiotowym postepowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający na realizację przedmiotowego zadania przeznaczył kwotę 1.690.835,48 zł brutto, natomiast cena jedynej oferty złożonej przez firmę: R.D.M. ŚRÓDMIEŚCIE Sp. z o.o., 31-411 Kraków, ul. Nad Strugą 7a, wynosiła (po poprawieniu błędów rachunkowych): 3.200.304,61 zł brutto.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum