Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 8/X/2018.

Dotyczy postępowania p. n Wykonanie wydzielenia torowisk tramwajowych. Zadanie w ramach budżetu obywatelskiego BO.OM.138/17 - szybciej tramwajem – wydzielenie torowisk tramwajowych. Znak sprawy: 8/X/2018.

Kraków, dnia 27.11.2018 roku

NZ.271.295.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45.23.32.90-8 Instalowanie znaków drogowych
45.23.32.80-5 Wznoszenie barier drogowych
Termin wykonania zamówienia: 10.12.2018 r.

Wybrano ofertę nr 1
Bravo Łukasz Łukacz,
32-086 Węgrzce, os. Wojskowe 4/10
cena ofertowa: 446.332,56 zł brutto,
długość oferowanego okresu gwarancji jakości określonej w § 10 ust 2 istotnych postanowień umowy: 36 miesięcy na montaż separatorów, oznakowanie pionowe oraz 36 miesięcy na oznakowanie poziome

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest jedyną złożoną w niniejszym postępowaniu oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.
Umowa zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 2 pkt 1 a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Oferta nr 1
Bravo Łukasz Łukacz,
32-086 Węgrzce, os. Wojskowe 4/10
Punktacja:
cena ofertowa: 60,00 pkt
długość oferowanego okresu gwarancji jakości określonej w § 10 ust 2 istotnych postanowień umowy: 40,00 pkt
łącznie: 100,00 pkt

Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert: 1 oferty z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert

Kryteria oceny ofert:
Punktacja łącznie: 100%, w tym:
Cena brutto: 60%
Długość oferowanego okresu gwarancji jakości określonej w § 10 ust 2 istotnych postanowień umowy: 40 %

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum