Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 29/X/2018.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania - Budowa miejsc postojowych w osiedlu Willowym w rejonie bud. nr 11, 12, 13, 15 w ramach zadania pn.: "Budowa i przebudowa miejsc parkingowych" – znak sprawy: 29/X/2018.

 Kraków, 26.11.2018r.

NZ.271.321.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Wspólny słownik zamówień (CPV): 71320000-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania).

Termin wykonania zamówienia: do dnia 28.06.2019r.

Wybrano ofertę nr 1:

Firma Handlowo-Usługowa
REMAPOL Grzegorz Kalita
ul. Wielkie Pola 7
31-764 Kraków
Cena brutto: 28.889,00 zł
Okres gwarancji: 36 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta w/w Wykonawcy jest najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, mieści się w środkach jakie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia oraz spełnia wymagania określone w SIWZ.

Streszczenie oceny złożonych ofert:

Oferta nr 1

Firma Handlowo-Usługowa
REMAPOL Grzegorz Kalita
ul. Wielkie Pola 7
31-764 Kraków
Łącznie 100pkt, w tym:
Cena brutto – 60pkt
Okres gwarancji – 40pkt

Oferta nr 2

Paweł Kubica
KUBICAPROJEKT
ul. Gęsia 10
31-535 Kraków
Łącznie 80,85pkt, w tym:
Cena brutto – 40,85pkt
Okres gwarancji – 40pkt

Oferta nr 3

Rafał Matusik BPD
ul. Łagiewnicka 39
30-417 Kraków
Łącznie 81,27pkt, w tym:
Cena brutto – 41,27pkt
Okres gwarancji – 40pkt

Oferta nr 4

Marta Mardyła
Firma Inżynieryjna TECHMA
os. Oświecenia 24/3
31-636 Kraków
Łącznie 99,84pkt, w tym:
Cena brutto – 59,847pkt
Okres gwarancji – 40pkt

Kryterium oceny ofert:

Cena brutto - 60%
Okres gwarancji - 40%

Dodatkowe informacje:

Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania
0 ofert.

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp (Dz. U. z 2018r., poz. 1986).


 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum