Informacja o uniewaznieniu postępowania. Znak sprawy 25/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: „Ulica Zakliki z Mydlnik – budowa chodnika po wschodniej stronie na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu."- znak sprawy: 25/X/2018.

 Kraków, dnia 27.11.2018 r.

NZ.271.320.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania


Zarząd Dróg Miasta Krakowa unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986).

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena oferty, która była ofertą
z najniższą ceną w niniejszym postępowaniu wynosi 1 148 345,90 złotych brutto, a Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 742 691,60 złotych brutto.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum