Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:24/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Część I: Zakup urządzeń sieciowych monitoringu wizyjnego Część II: Zakup urządzeń systemu monitoringu - znak sprawy 24/X/2018

________________________________________________________________________________

Kraków, 23.11.2018 r.

NZ.271.322.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
35125300-2 (Kamery bezpieczeństwa)
32420000-3 (Urządzenia sieciowe)

Termin realizacji: 14.12.2018 r. (dla I i II części)

Na Część I wybrano:

Ofertę nr 2

MWM Sp. z o.o. Sp.K
ul. Grottgera 35
Gliwice 44-100

Cena brutto: 186 184,57 zł
Długość oferowanego okresu gwarancji : 36 miesięcy

Na Część II wybrano:

Ofertę nr 2

MWM Sp. z o.o. Sp.K
ul. Grottgera 35
Gliwice 44-100

Cena brutto: 196 539,13 zł
Długość oferowanego okresu gwarancji : 36 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferty te są najkorzystniejszymi ofertami złożonymi w niniejszym postępowaniu w danej części zamówienia w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełniają wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowy zostaną zawarte w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :

Część I

Oferta nr 1

Konsorcjum firm:
Lider: Wacław Szczepanik VATICO, os. Centrum D1/165, 31-932 Kraków
Partner: Dynamik Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 6, 30-732 Kraków
Cena brutto: 50,84 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40 pkt
Łącznie: 90,84 pkt

Oferta nr 2

MWM Sp. z o.o. Sp.K, ul. Grottgera 35, Gliwice 44-100
Cena brutto: 60,00 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

Część II

Oferta nr 1

Konsorcjum firm:
Lider: Wacław Szczepanik VATICO, os. Centrum D1/165, 31-932 Kraków
Partner: Dynamik Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 6, 30-732 Kraków
Cena brutto: 59,18 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40 pkt
Łącznie: 99,18 pkt

Oferta nr 2

MWM Sp. z o.o. Sp.K, ul. Grottgera 35, Gliwice 44-100
Cena brutto: 60,00 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji : 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert: 2 oferty z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:
cena brutto: 60% długość oferowanego okresu gwarancji: 40 %

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum