Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 19/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, os. Złotej Jesieni 14 - Znak sprawy: 19/X/2018

 ______________________________________________________________________________

Kraków, 23.11.2018 r.

NZ.271.310.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

90.91.00.00-9 (usługi sprzątania)
90.91.12.00-8 (usługi sprzątania budynków)
90.91.92.00-4 (usługi sprzątania biur)
90.91.13.00-9 (usługi czyszczenia okien)

Termin wykonania zamówienia: od 01.12.2018 r do 30.11.2019 r.

Wybrano ofertę nr 2

HEMAG H. Guziak Sp. Jawna,
31-216 Kraków, ul. Konecznego 8

cena brutto: 338.351,76 zł brutto,

czas reakcji usunięcia dodatkowego awaryjnego sprzątania określony w załączniku nr 7 do SIWZ szczegółowy zakres usług: do 3 godzin

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZDMK w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1
ROKA Plus Sp. z o. o.,
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Polna 14

Punktacja:
cena brutto: 39,47 pkt

czas reakcji usunięcia dodatkowego awaryjnego sprzątania określony w załączniku nr 7 do SIWZ szczegółowy zakres usług: 40,00 pkt

Łącznie: 79,47 pkt

Oferta nr 2
HEMAG H. Guziak Sp. Jawna,
31-216 Kraków, ul. Konecznego 8

Punktacja:
cena brutto: 60,00 pkt

czas reakcji usunięcia dodatkowego awaryjnego sprzątania określony w załączniku nr 7 do SIWZ szczegółowy zakres usług: 40,00 pkt

Łącznie: 100,00 pkt

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert

Kryteria oceny ofert:
Punktacja łącznie: 100%, w tym:
Cena brutto: 60%,
czas reakcji usunięcia dodatkowego awaryjnego sprzątania określony w załączniku nr 7 do SIWZ szczegółowy zakres usług: 40%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum