Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 22/X/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Utrzymanie w ruchu, prowadzenie bieżącej konserwacji, przeglądy okresowe systemu wentylacji dymowej w tunelu KST oraz naprawa i wymiana zużytych i uszkodzonych urządzeń i podzespołów systemu wentylacji dymowej w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju – znak sprawy: 22/X/2018

_______________________________________________________________________________

Kraków, 21.11.2018 r.

NZ.271.328.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

63.71.23.20-2 (Usługi w zakresie eksploatacji tuneli)
71.31.54.10-6 (Kontrola systemu wentylacji)

Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od daty podpisania umowy

Wybrano ofertę nr 1

ISP-KLIMA s.c. Iwona Tabuła, Michał Tabuła
ul. Ciepłownicza 24
31-574 Kraków

cena ofertowa: 232 101,00 zł brutto, w tym:
za wszystkie przegląda serwisowe (tzw. „półroczne"): 73 800,00 zł brutto
miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie za obsługę bieżącą przedmiotu zamówienia: 158 301,00 zł brutto
okres gwarancji na usługi określony w § 8 ust. 1 IPU: 12 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu, nie podlega odrzuceniu oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1:

ISP-KLIMA s.c. Iwona Tabuła, Michał Tabuła
ul. Ciepłownicza 24
31-574 Kraków

Punktacja:
cena ofertowa: 60,00 pkt
okres gwarancji na usługi określony w § 8 ust. 1 IPU: 00,00 pkt
łącznie: 60,00 pkt

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert

Kryteria oceny ofert:
Punktacja łącznie: 100%, w tym:
Cena brutto: 60%,
Okres gwarancji na usługi określony w § 8 ust. 1 IPU: 40%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum