Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 16/X/2018

Dotyczy postępowania p.n. „Utrzymanie, konserwacja i naprawy stacji meteorologicznych, systemu monitoringu dróg oraz tablic zmiennej treści na terenie Miasta Krakowa" - Znak sprawy: 16/X/2018.

Kraków, dnia 21.11.2018 roku

NZ.271.311.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
50312600-1 (Konserwacja i naprawa sprzętu technologii informacji)
32570000-9 (Urządzenia łączności)

Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy

Wybrano ofertę nr 1

TRAX ELEKTRONIK A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński Spółka Jawna
ul. Ks. Truszkowskiego 54, 31-352 Kraków

Cena brutto:
527 940,60 zł w tym:
- za wykonane prace utrzymaniowe 479 946,00 zł
- za zlecenia dodatkowe 47 994,60 zł

Okres gwarancji określonej w § 8 ust. 1 istotnych postanowień umowy: 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest jedyną złożoną w niniejszym postępowaniu oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowa zostanie zawarta w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 2 pkt 1 a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1
TRAX ELEKTRONIK A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński Spółka Jawna
ul. Ks. Truszkowskiego 54, 31-352 Kraków

Cena brutto: 60,00 punktów
Okres gwarancji określonej w § 8 ust. 1 istotnych postanowień umowy: 40 punktów
Łącznie: 100,00 punktów

Dodatkowe informacje :

Liczba otrzymanych ofert: 1 oferty z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert

Kryteria oceny ofert:

Cena brutto: 60%
Okres gwarancji określonej w § 8 ust. 1 istotnych postanowień umowy: 40 %

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum