Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: 11/X/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. Rozbudowa i budowa dojść i dojazdów do budynków mieszkalnych oraz urządzeń z nimi związanych oraz miejsc postojowych wraz z oświetleniem i odwodnieniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia w rejonie ulic: Rydla i Krzywy Zaułek w ramach zadania p.n. Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek - znak sprawy: 11/X/2018.

Kraków, dnia 07.11.2018r                                                                       NZ.271.315.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45.23.31.00-0 (Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg)
Termin wykonania zamówienia: do dnia 10.12.2018 r.
Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Uzasadnienie prawne:
Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum