Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 17/X/2018

Dotyczy postępowania p.n.: „Obsługa Archiwum Zakładowego oraz archiwizacja dokumentacji dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie."– znak sprawy: 17/X/2018.

 UWAGA

Od dnia 01.11.2018 r. postępowanie prowadzone jest pod nazwą: „Obsługa Archiwum Zakładowego oraz archiwizacja dokumentacji dla Zarządu Dróg Miasta Krakowa." - znak sprawy: 17/X/2018.


 

 

Kraków, dnia 07.11.2018 roku

NZ.271.307.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
79.99.51.00-6 (Usługi archiwizacyjne)

Termin wykonania zamówienia: 01.12.2018 r. - 31.01.2021 r.

Wybrano ofertę nr 1.
FAMMA ARCHIWIZACJA S.C. Agnieszka Partyka, Michał Partyka
30-363 Kraków, ul. Kobierzyńska 23a/32a
Cena brutto: 442 000,00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Na Wykonawcę niniejszego zamówienia wybrano FAMMA ARCHIWIZACJA S.C. Agnieszka Partyka, Michał Partyka 30-363 Kraków, ul. Kobierzyńska 23a/32a. Oferta tej Spółki jest jedyną ofertą, która wpłynęła na realizację zamówienia, uzyskała 75 punktów, spełnia wymagania określone w SIWZ oraz mieści się w środkach jakie Zamawiający przewidział na sfinansowanie przedmiotowego zadania.
Umowa zostanie zawarta w ZDMK , Kraków, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

OFERTA nr 1
FAMMA ARCHIWIZACJA S.C.
Agnieszka Partyka, Michał Partyka
30-363 Kraków, ul. Kobierzyńska 23a/32a

Łącznie 75 pkt, w tym:
- Cena brutto – 60 pkt
- Czas udostępniania zasobów Archiwum Zakładowego pracownikom ZIKiT (od 1.11.2018 r. ZDMK) – 15 pkt

Kryterium oceny ofert:
Cena brutto - 60%
Czas udostępniania zasobów Archiwum Zakładowego pracownikom ZIKiT (od 1.11.2018 r. ZDMK) - 40%


Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum