Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 1/X/2018

Dotyczy przetargu p.n.: „Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1."– znak sprawy: 1/X/2018.

 Kraków, dnia 26.10.2018 roku

NZ.271.287.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45233120-6 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg,
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego,
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.

Termin wykonania zamówienia: 10.12.2018 r.

Wybrano ofertę nr 1.
SAMBUD Józef Paryl
Węglówka 72, 32-412 Wiśniowa
Cena brutto: 1 038 010,42 zł
Okres gwarancji: 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta tego przedsiębiorcy (Józef Paryl „SAMBUD") jest jedyną ofertą, która wpłynęła na realizację zamówienia, uzyskała maksymalną liczbę punktów, spełnia wymagania określone w SIWZ oraz mieści się w środkach jakie Zamawiający przewidział na sfinansowanie przedmiotowego zadania.
Umowa zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta nr 1
SAMBUD Józef Paryl
Węglówka 72, 32-412 Wiśniowa
Łącznie 100 pkt, w tym:
- Cena brutto – 60 pkt
- Gwarancja 60 miesięcy – 40 pkt

Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert: 1 oferta z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert

Kryteria oceny ofert:
Cena brutto: 60%
Okres gwarancji: 40 %

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum