Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/IX/2018

Dotyczy przetargu: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia w ul: Dobry Początek."– znak sprawy: 16/IX/2018.

Kraków, dnia 23.10.2018 roku

NZ.271.278.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
71.32.00.00-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
45.00.00.00-7 (Roboty budowlane)

Termin wykonania zamówienia: 30.06.2019r. , w tym:
- wykonanie dokumentacji projektowej: 30.04.2019 r.,
- realizacja robót budowlanych: 30.06.2019 r.

Wybrano ofertę nr 1.
Firma Usługowa „EL-MAG"
Magdalena Mysona
39-215 Czarna, ul. Wojska Polskiego 18
Cena brutto: 78 990,00 zł w tym
-za wykonanie dokumentacji projektowej 8 610,00 zł.,
-za wykonanie robót budowlanych 70 380,00 zł.
Okres gwarancji : 48 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Na Wykonawcę niniejszego zamówienia wybrano : Firma Usługowa „EL-MAG" Magdalena Mysona
39-215 Czarna, ul. Wojska Polskiego 18. Oferta tego przedsiębiorcy jest najkorzystniejszą ofertą, która wpłynęła na realizację zamówienia, uzyskała maksymalną liczbę punktów oraz spełnia wymagania określone w SIWZ.
Umowa zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

OFERTA nr 1
Firma Usługowa „EL-MAG" Magdalena Mysona
39-215 Czarna, ul. Wojska Polskiego 18
Łącznie 100 pkt, w tym:
- Cena brutto – 60 pkt
- Gwarancja 48 miesięcy – 40 pkt

OFERTA nr 2
M.S.J. „ELEKTROINSTAL" s.c. Marek Szwajda, Józef Rozkocha
30-149 Kraków, ul. Balicka 100
Łącznie 97,45 pkt, w tym:
- Cena brutto – 57,45 pkt
- Gwarancja 48 miesięcy – 40 pkt

OFERTA nr 3
Zakład Projektowo-Usługowo-Produkcyjny „POWER" Krzysztof Jędrszczyk
31-752 Kraków, ul. Łowińskiego 3
Łącznie 97,91 pkt, w tym:
- Cena brutto – 57,91 pkt
- Gwarancja 48 miesięcy – 40 pkt

Kryterium oceny ofert:
Cena brutto - 60%
Okres gwarancji - 40%

Dodatkowe informacje :
Liczba otrzymanych ofert: 3 oferty z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum