Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 16/IX/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic: Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek – opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji (część I, część II, część III)" - znak sprawy: 16/IX/2017

NZ.271.70.2017                                                                                  Kraków, dnia 09.10.2017r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
71.32.00.00-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Termin wykonania zamówienia (dla cz. I, cz. II, cz. III): do dnia 31.07.2018r.

Cz. III
Wybrano ofertę nr 1:
FIRMA INŻYNIERYJNA TECHMA Marta Mardyła
oś. Oświecenia 24/3, 31-636 Kraków (oferta nr 1)
Cena brutto: 25.805,40 zł
Długość oferowanego okresu gwarancji określonego w §9 ust. 1 IPU - 48 miesięcy
Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest jedyną ofertą w postępowaniu w zakresie cz. III, spełnia wymagania określone w SIWZ oraz mieści się w środkach, jakie Zamawiający przewidział na sfinansowanie przedmiotowego zadania.

Cz. I i cz. II
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia w zakresie cz. I i cz. II, gdyż w zakresie tych części nie złożono żadnej oferty.
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Cz. III
FIRMA INŻYNIERYJNA TECHMA Marta Mardyła
oś. Oświecenia 24/3, 31-636 Kraków (oferta nr 1)
Łącznie 100pkt, w tym:
- Cena brutto – 60pkt
- Długość oferowanego okresu gwarancji określonej w §9 ust. 1 IPU – 40pkt

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:
Cz. I i cz. II
Nie wpłynęła żadna oferta.

Cz. III
Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania
0 ofert.

Kryterium oceny ofert:
Cena brutto - 60%
Długość oferowanego okresu gwarancji określonej w §9 ust. 1 IPU - 40%

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum