Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 17/IX/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego: „Przebudowa i wymiana urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnic Miasta Krakowa wraz z aktualizacją dokumentacji i pomiarami fotometrycznymi" część 1 – Dzielnica nr IV, część 2 – Dzielnica nr IX, część 3 – Dzielnica nr XII, część 4 – Dzielnica nr XIII, część 5 – Dzielnica nr XVI
– znak sprawy: 17/IX/2017

Kraków, dnia 06.10.2017 r.

NZ.271.74.2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

31500000-1 (urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne)

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2017 r.

Na część 1 wybrano:

Ofertę nr 1

M.S.J. „ELEKTROINSTAL"
Marek Szwajda, Józef Rozkocha
ul. Balicka 100, 30-149 Kraków

Cena brutto: 6.800,00 zł
Okres gwarancji: 48 miesiące

Na część 2 wybrano:

Ofertę nr 1

M.S.J. „ELEKTROINSTAL"
Marek Szwajda, Józef Rozkocha
ul. Balicka 100, 30-149 Kraków

Cena brutto: 1.450,00 zł
Okres gwarancji: 48 miesiące

Na część 3 wybrano:

Ofertę nr 1

M.S.J. „ELEKTROINSTAL"
Marek Szwajda, Józef Rozkocha
ul. Balicka 100, 30-149 Kraków

Cena brutto: 37.000,00 zł
Okres gwarancji: 48 miesiące


Na część 4 wybrano:

Ofertę nr 1

M.S.J. „ELEKTROINSTAL"
Marek Szwajda, Józef Rozkocha
ul. Balicka 100, 30-149 Kraków

Cena brutto: 12.200,00 zł
Okres gwarancji: 48 miesiące

Na część 5 wybrano:

Ofertę nr 1

M.S.J. „ELEKTROINSTAL"
Marek Szwajda, Józef Rozkocha
ul. Balicka 100, 30-149 Kraków

Cena brutto: 15.800,00 zł
Okres gwarancji: 48 miesiące

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Oferta ta jest najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Na część 1:

Oferta nr 1

M.S.J. „ELEKTROINSTAL"
Marek Szwajda, Józef Rozkocha
ul. Balicka 100, 30-149 Kraków
Cena brutto: 60,00 pkt
Okres gwarancji: 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

Oferta nr 2

Vatico Wacław Szczepanik
os. Centrum D1/165, 31-932 Kraków
Cena brutto: 51,83 pkt
Okres gwarancji: 40,00 pkt
Łącznie: 91,83 pkt

Na część 2:

Oferta nr 1

M.S.J. „ELEKTROINSTAL"
Marek Szwajda, Józef Rozkocha
ul. Balicka 100, 30-149 Kraków
Cena brutto: 60,00 pkt
Okres gwarancji: 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

Oferta nr 2

Vatico Wacław Szczepanik
os. Centrum D1/165, 31-932 Kraków
oferta odrzucona

Na część 3:

Oferta nr 1

M.S.J. „ELEKTROINSTAL"
Marek Szwajda, Józef Rozkocha
ul. Balicka 100, 30-149 Kraków
Cena brutto: 60,00 pkt
Okres gwarancji: 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

Oferta nr 2

Vatico Wacław Szczepanik
os. Centrum D1/165, 31-932 Kraków
Cena brutto: 53,86 pkt
Okres gwarancji: 40,00 pkt
Łącznie: 93,86 pkt

Na część 4:

Oferta nr 1

M.S.J. „ELEKTROINSTAL"
Marek Szwajda, Józef Rozkocha
ul. Balicka 100, 30-149 Kraków
Cena brutto: 60,00 pkt
Okres gwarancji: 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

Oferta nr 2

Vatico Wacław Szczepanik
os. Centrum D1/165, 31-932 Kraków
Cena brutto: 43,76 pkt
Okres gwarancji: 40,00 pkt
Łącznie: 83,76 pkt

Na część 5:

Oferta nr 1

M.S.J. „ELEKTROINSTAL"
Marek Szwajda, Józef Rozkocha
ul. Balicka 100, 30-149 Kraków
Cena brutto: 60,00 pkt
Okres gwarancji: 40,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

Oferta nr 2

Vatico Wacław Szczepanik
os. Centrum D1/165, 31-932 Kraków
Cena brutto: 57,09 pkt
Okres gwarancji: 40,00 pkt
Łącznie: 97,09 pkt

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert:
na część 1 – 2 z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert
na część 2 – 2 z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę
na część 3– 2 z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert
na część 4– 2 z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert
na część 5– 2 z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert

Kryteria oceny ofert:
Punktacja łącznie: 100%, w tym:
Cena brutto: 60%,
Okres gwarancji: 40%

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum