Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 19/IX/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Plant Mistrzejowickich - numer sprawy 19/IX/2017

NZ.271.69.2017 Kraków, dnia 05.10.2017r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
31520000-7– Lampy i oprawy oświetleniowe
31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2017 r.

Wybrano ofertę nr 1.
M.S.J. ELKTROINSTAL M.Szwajda, J.Rozkocha
30-149 Kraków,
ul. Balicka 100
Cena ofertowa: 192.000,00 zł brutto
Okres gwarancji : 48 miesięcy
Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2017 r.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowa zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1 :
M.S.J. ELKTROINSTAL M.Szwajda, J.Rozkocha
30-149 Kraków, ul. Balicka 100
Cena ofertowa: 60,00 pkt
Okres gwarancji: 40,00 pkt
łącznie: 100,00 pkt

Oferta nr 2 :
VATICO W.Szczepanik
Os. Centrum D1/165, 31-932 Kraków
Cena ofertowa: 52,51 pkt
Okres gwarancji: 40,00 pkt
Łącznie: 92,51 pkt

Informacje dodatkowe:
Liczba otrzymanych ofert: 2 (w tym: 0 wykonawców wykluczonych).

Kryteria oceny ofert:
cena brutto-60%
długość okresu gwarancji-40%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum