Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 11/IX/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji rozbudowy ul. Półłanki wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i budową chodników na odcinku od ul. Bieżanowskiej do ul. Rącznej wraz ze skrzyżowaniem Półłanki – Rączna - Szparagowa" - znak sprawy: 11/IX/2017

NZ.271.69.2017                                                                                  Kraków, dnia 05.10.2017r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
71.32.00.00-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2017r.

Wybrano ofertę nr 1:
D.A. – PROJEKT Biuro Projektów Dróg, Ulic i Mostów Dominik Adamczyk
ul. Rydlówka 44/7, 30-363 Kraków
- Cena brutto – 295.000,00 zł
- Długość oferowanego okresu gwarancji określonej w §8 ust. 1 IPU - 48 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta jest jedyną ofertą w postępowaniu, spełnia wymagania określone w SIWZ oraz mieści się w środkach, jakie Zamawiający przewidział na sfinansowanie przedmiotowego zadania.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
D.A. – PROJEKT Biuro Projektów Dróg, Ulic i Mostów Dominik Adamczyk
ul. Rydlówka 44/7, 30-363 Kraków (oferta nr 1)
Łącznie 100pkt, w tym:
- Cena brutto – 60pkt
- Długość oferowanego okresu gwarancji określonej w §8 ust. 1 IPU – 40pkt

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania
0 ofert.

Kryterium oceny ofert:
Cena brutto - 60%
Długość oferowanego okresu gwarancji określonej w §8 ust. 1 IPU - 40%

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum