Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 13/IX/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wymiana opraw i szaf oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa" – znak sprawy: 13/IX/2017

Kraków, 05.10.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
31.50.00.00-1 (Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne)
Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2017 r.

Wybrano ofertę nr 1:
Vatico Wacław Szczepanik
os. Centrum D1/165, 31-932 Kraków (oferta nr 2)
- Cena brutto: 1.029.141,00 zł
- Długość oferowanego okresu gwarancji określonej w §6 ust. 1 IPU: 48 miesięcy
Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz mieści się w środkach, jakie Zamawiający przewidział
na sfinansowanie przedmiotowego zadania.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
1) „PPUH" Włomex Zygmunt Włodarczyk
ul. Gromadzka 30, 30-719 Kraków (oferta nr 1)
Łącznie 75,73pkt, w tym:
- Cena brutto: 1.728.000,00 zł - 35,73pkt
- Długość oferowanego okresu gwarancji określonej w §6 ust. 1 IPU: 48 miesięcy - 40pkt
2) Vatico Wacław Szczepanik
os. Centrum D1/165, 31-932 Kraków (oferta nr 2)
Łącznie 100pkt, w tym:
- Cena brutto: 1.029.141,00 zł - 60pkt
- Długość oferowanego okresu gwarancji określonej w §6 ust. 1 IPU: 48 miesięcy - 40pkt

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie przy ul. Centralnej 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania
0 ofert.
Kryterium oceny ofert:
Cena brutto - 60%
Długość oferowanego okresu gwarancji określonej w §6 ust. 1 IPU - 40%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum