Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 6/IX/2017

Dotyczy postępowania p.n.: Budowa drogi łączącej ulicę Tyniecką z działką drogową nr 320 obr. 3 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej - numer sprawy: 6/IX/2017.

Kraków, dnia 04.10.2017 roku

NZ.271.47.2017

Informacja o unieważnieniu postępowania

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45.23.20.00-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2017 r.

Uzasadnienie unieważnienia:

Na przedmiotowe postępowanie nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione, zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum