Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 7/IX/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rewitalizacja Placu Biskupiego w Krakowie – opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę" – znak sprawy: 7/IX/2017

NZ.271.68.2017                                                                                  Kraków, dnia 04.10.2017r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
71.24.00.00-2 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania)
Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.04.2018r.

Wybrano ofertę nr 1:
„ARCHI-MEDES" Pracownia Projektowa Architektury, Konstrukcji i Ochrony Zabytków Ryszard Jekiełek ul. Reja 31, 32-600 Oświęcim (oferta nr 1)
- Cena brutto: 150.000,00 zł
- Długość oferowanego okresu gwarancji określonej w §8 ust. 1 IPU: 48 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz mieści się w środkach, jakie Zamawiający przewidział na sfinansowanie przedmiotowego zadania.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

1) „ARCHI-MEDES" Pracownia Projektowa Architektury, Konstrukcji i Ochrony Zabytków Ryszard Jekiełek ul. Reja 31, 32-600 Oświęcim (oferta nr 1)
Łącznie 100pkt, w tym:
- Cena brutto - 60pkt
- Długość oferowanego okresu gwarancji określonej w §8 ust. 1 IPU - 40pkt

2) ARCHITEKT Jarosław Wilk
ul. Głowackiego 10B/29, 30-085 Kraków (oferta nr 2)
Łącznie 96,50pkt, w tym:
- Cena brutto - 56,50pkt
- Długość oferowanego okresu gwarancji określonej w §8 ust. 1 IPU - 40pkt

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania
0 ofert.

Kryterium oceny ofert:
Cena brutto - 60%
Długość oferowanego okresu gwarancji określonej w §8 ust. 1 IPU - 40%

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum