Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy 14/IX/2017

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRiD na budowę nowej drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. Generała Roi (wraz z rozbudową ulicy Generała Roi do tarczy skrzyżowania z ul. Fredry włącznie) do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka wraz z połączeniem projektowanej drogi z ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej oraz na budowę drogi z ciągiem pieszo-rowerowym, łączącej ul. Fredry z projektowaną drogą równoległą do ul. Turowicza.Znak sprawy: 14/IX/2017


NZ.271.67.2017 Kraków, dnia 02.10.2017 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta.
Uzasadnienie prawne:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia zgodnie z art.93 ust.1 pkt 1) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum