Przetarg nieograniczony 8/IX/2017

Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ZIT pn. „Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie", aplikującego o dofinansowanie w ramach 7 Osi priorytetowej, działanie 7.1.2 Drogi Subregionalne – ZIT RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w oparciu o aktualne wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WM na lata 2014-2020

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług j.w.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego słownika zamówień (CPV):
71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
Terminy wykonania zamówienia:
1. Wersja wstępna - sporządzenie przedmiotu umowy wraz z załącznikami oraz przedłożenie do Zamawiającego w wersji elektronicznej do weryfikacji – do dnia 13.10.2017r.
2. Wersja ostateczna – przekazanie do Zamawiającego przedmiotu umowy uwzględniającego uwagi zgłoszone przez Zamawiającego po weryfikacji wersji wstępnej – do dnia 06.11.2017r.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zawiadamia wykonawcę o wyniku postępowania:
wybrano ofertę Wykonawcy:
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn
cena ofertowa: 7 872,00 zł
okres gwarancji: 36 mies.
Uzasadnienie wyboru:
Oferta wybrana spełnia wszystkie wymagania i warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Porównanie i ocena ofert w załączeniu.

Załączniki:
Pobierz plik (Wybór DELTA PARTNER 8-IX-2017.pdf)Wybór DELTA PARTNER 8-IX-2017[ ]509 Kb
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum