Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 5/XI/2016

Dotyczy postępowania przetargowego: Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy "Z" na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego. Znak sprawy: 5/XI/2016.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

45000000-7 (Roboty budowlane)
45233142-6 (Roboty w zakresie naprawy dróg)

Termin wykonania zamówienia: do dnia 29.09.2018 r.

Wybrano ofertę nr: 4

Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka , ul. Lipowa 5a
52-200 Wrocław

Cena brutto: 20.121.118,17 zł
Okres gwarancji na roboty budowlane: 84 miesiące
Podstawa zatrudnienia kierownika budowy: Kierownik budowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.
Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1

Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o.o.
30-798 Kraków Ul. Christo Botewa 14
Cena brutto: 57,58 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji na roboty budowlane: 20,00 pkt
Podstawa zatrudnienia kierownika budowy: 20,00 pkt
Łącznie: 97,58 pkt

Oferta nr 2

Konsorcjum:
Lider: Firma Handlowo Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna Nieznanowice 50,
32-420 Gdów
Partner: INSTBUD Sp. z o .o. Nieznanowice 50,
32-420 Gdów
Cena brutto: 51,12 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji na roboty budowlane: 20,00 pkt
Podstawa zatrudnienia kierownika budowy: 20,00 pkt
Łącznie: 91,12 pkt


Oferta nr 3
Budimex S.A. 01-040 Warszawa
ul. Stawki 40,

Cena brutto: 52,08 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji na roboty budowlane: 20,00 pkt
Podstawa zatrudnienia kierownika budowy: 20,00 pkt
Łącznie: 92,08 pkt

Oferta nr 4
Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. 52-200 Wrocław
Wysoka , ul. Lipowa 5a

Cena brutto: 60,00 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji na roboty budowlane: 20,00 pkt
Podstawa zatrudnienia kierownika budowy: 20,00 pkt
Łącznie: 100,00 pkt

Oferta nr 5
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Energopol Sp. z o.o.
30-109 Kraków, ul. Salwatorska 14

Oferta odrzucona

Oferta nr 6
AG System Sp. z o.o. 30-106 Kraków
ul. Senatorska 15,

Cena brutto: 49,63
Długość oferowanego okresu gwarancji na roboty budowlane: 20,00 pkt
Podstawa zatrudnienia kierownika budowy: 20,00 pkt
Łącznie: 89,63 pkt

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 6, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę

Kryteria oceny ofert:
Punktacja łącznie: 100%, w tym:
Cena brutto: 60%,
Długość oferowanego okresu gwarancji na roboty budowlane: 20%
Podstawa zatrudnienia kierownika budowy 20%,

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum