Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 12/VIII/2017

Dotyczy: postępowania p.n.: Zakup jednego samochodu osobowego dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie - numer sprawy 12/VIII/2017

Kraków, dnia 13.09.2017 roku

 

NZ.271.27.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
34.11.00.00- 1 – samochody osobowe
Termin realizacji: 2 miesiące od dnia podpisania umowy

Wybrano ofertę nr 1.
INTER AUTO Sp. z o.o. Sp. K
ul. Jasnogórska 62,
31-358 Kraków

Cena ofertowa: 49 890,00 zł brutto
Termin realizacji: 2 – miesiące od dnia zawarcia umowy
Wydłużony okres gwarancji na podzespoły mechaniczne określone w § 7 ust. 2 IPU - 36 m-cy
Wydłużony okres gwarancji na powłoki lakiernicze określone w § 7 ust. 2 IPU - wydłużenie o dod. 24 m-ce - 48 m-cy
Inne gwarancje: Perforacja nadwozia - 144 m-ce, Gwarancja na przebieg – 150 000 km

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest jedyną złożoną w niniejszym postępowaniu, nie podlega odrzuceniu oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowa zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp.

Liczba otrzymanych ofert: 1 (w tym: 0 wykonawców wykluczonych).

Kryteria oceny ofert:
cena brutto - 60%
wydłużony okres gwarancji na podzespoły mechaniczne określone w § 7 ust. 2 IPU - 20%
wydłużony okres gwarancji na powłoki lakiernicze określone w § 7 ust. 2 IPU - 20%

Szczegółowa punktacja z uwzględnieniem w/w kryteriów przedstawia się następująco:
OFERTA NR 1
INTER AUTO
Sp. z o.o. Sp. K
ul. Jasnogórska 62,
31-358 Kraków

cena ofertowa: 60,00 pkt
Wydłużony okres gwarancji na podzespoły mechaniczne określone w § 7 ust. 2 IPU - 20,00 pkt
Wydłużony okres gwarancji na powłoki lakiernicze określone w § 7 ust. 2 IPU 20,00 pkt

ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW: 100,00 pkt

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum