Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 9/VIII/2017

Dotyczy: postępowania p.n.: Opracowanie koncepcji i PFU dla zadania :Ścieżki rowerowe w systemie zaprojektuj i wybuduj na odcinku wzdłuż alei 29 Listopada od Żelaznej do Opolskiej. Znak sprawy: 9/VIII/2017

Kraków, dnia 13.09.2017 roku                                                         NZ.271.62.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
71.32.00.00-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
71.24.00.00-2 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania)

Termin realizacji: 60 dni od podpisania umowy

Wybrano ofertę nr 1.
Rafał Matusik BPD
ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków
Cena brutto: 134.070,00 zł
Okres gwarancji: 36 m-cy

Uzasadnienie wyboru:
Do realizacji niniejszego zamówienia wybrano ofertę w/w Wykonawcy, ponieważ jest ona jedyną ofertą złożoną w tym postępowaniu i spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

Umowa zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Pzp.

Liczba otrzymanych ofert: 1 (w tym: 0 wykonawców wykluczonych, 0 ofert odrzuconych).
Kryteria oceny ofert:
cena brutto - 60%, okres gwarancji – 40 %
Szczegółowa punktacja z uwzględnieniem w/w kryteriów przedstawia się następująco:
OFERTA NR 1
Rafał Matusik BPD
ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków
Cena: 60,00 pkt
Okres gwarancji: 40,00 pkt
Łączna punktacja: 100,00 pkt

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum