Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 1/VIII/2017

Dotyczy postępowania przetargowego: Budowa kablowego przyłącza energetycznego oświetlenia parku oraz szafy oświetlenia ulicznego w Parku Wyspiańskiego w Krakowie - numer sprawy 1/VIII/2017.

 Kraków, dnia 07.09.2017 r.

NZ.271.3.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

45231000-5 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych)
45316110-9 (Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego)

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2017 r.

Wybrano ofertę nr : 1

PPUH Włomex Zygmunt Włodarczyk
ul. Gromadzka 30
30-719 Kraków
Cena brutto: 338.386,28 zł
Długość oferowanego okresu gwarancji: 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1
PPUH Włomex Zygmunt Włodarczyk
ul. Gromadzka 30
30-719 Kraków
Punktacja:
Cena brutto: - 60,00 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji- 40,00 pkt
Łącznie punktacja: 100,00 pkt

Oferta nr 2
Zakład Wykonawstwa Elektroenergetycznego s.c. Anna Skupień, Marek Skupień
30-224 Kraków
ul. Jontkowa Górka 21
Punktacja:
Cena brutto: 47,64 pkt
Długość oferowanego okresu gwarancji- 40,00 pkt
Łącznie punktacja: 87,64 pkt.

Oferta nr 3
Vatico Wacław Szczepanik
os. Centrum D1/165
31-932 Kraków
Punktacja:
Cena brutto: 47,41
Długość oferowanego okresu gwarancji- 40,00 pkt
Łącznie punktacja: 87,41 pkt

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 3 z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:
cena brutto: 60 %.
długość oferowanego okresu gwarancji: 40%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum