Przetarg nieograniczony 33/VII/2017

Przebudowa sygnalizacji świetlnych w torowiskach tramwajowych na terenie Miasta Krakowa w formule „zaprojektuj i wybuduj"

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług pn.:

Przebudowa sygnalizacji świetlnych w torowiskach tramwajowych na terenie Miasta Krakowa w formule „zaprojektuj i wybuduj". Znak sprawy 33/VII/2017

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
45.23.32.94-6 (Instalowanie sygnalizacji drogowej)

Termin wykonania zamówienia: do dnia 11.12.2017r., w tym:
- opracowanie dokumentacji projektowej do dnia 30.10.2017 r,
- realizacja robót budowlanych do dnia 11.12.2017r.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zawiadamia wykonawców o wynikach postępowania:
wybrano ofertę Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ALTUM Alicja Czuba
ul. Jugowicka 12, 30-443 Kraków

Cena ofertowa: 1.999.365,00 zł, w tym:
- dokumentacja: 102.090,00 zł
- roboty budowlane: 1.897.275,00 zł

Okres gwarancji jakości w przedziale (36-60 mies.) – 60 mies.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta wybrana spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w tym postępowaniu.
Liczba otrzymanych ofert:
Złożono 2 oferty, z których wszystkie spełniają wymagania udziału w postępowaniu podane w SIWZ i ogłoszeniu i nie podlegają odrzuceniu.

Streszczenie porównania i oceny złożonych ofert w załązczeniu.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[33-VII-2017]430 Kb
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum