Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 15/VII/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) na budowę parkingu zielonego przy ul. Zdrowej w Krakowie na część działki 278/19 obr. 44 Krowodrza wraz z odwodnieniem, przekładką kolidującego uzbrojenia/zabezpieczeniem istniejących sieci i przyłączy" – znak sprawy: 15/VII/2017

OZ.271.209.2017                                                                                 Kraków, dnia 5.09.2017r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
71.32.00.00-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Termin wykonania zamówienia: do dnia 28.11.2017r.

Wybrano ofertę nr 1:
Paweł Kubica KUBICAPROJEKT
ul. Gęsia 10, 31-535 Kraków
- Cena brutto - 60.270,00 zł
- Długość oferowanego okresu gwarancji określonej w §9 ust. 1 IPU - 48 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz jest najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Paweł Kubica KUBICAPROJEKT
ul. Gęsia 10, 31-535 Kraków (oferta nr 1)
Łącznie 100pkt, w tym:
- Cena brutto – 60pkt
- Długość oferowanego okresu gwarancji określonej w §9 ust. 1 IPU – 40pkt

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania
0 ofert.

Kryterium oceny ofert:
Cena brutto - 60%
Długość oferowanego okresu gwarancji określonej w §9 ust. 1 IPU - 40%

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum