Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 3/VIII/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia:
cz.1: ulicznego przy ul. Łuczanowicka
cz.2: przy ul. Lubockiej 141
cz.3: przy ul. Sybiraków rejon Centrum Rugby - numer sprawy: 3/VIII/2017.

 NZ.271.23.2017                                                                               Kraków, dnia 30.08.2017 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
71.32.00.00-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Termin wykonania zamówienia: dla części I: od dnia podpisania umowy: 27.11.2017 r.
dla części II: od dnia podpisania umowy: 30.11.2017 r.
dla części III: od dnia podpisania umowy: 30.11.2017 r.

Wybrano ofertę nr 1: M.S.J. „ELEKTROINSTAL" M.Szwajda, J.Rozkocha
30-149 Kraków, ul. Balicka 100
cena ofertowa cz. I : 14.700,00 zł brutto
cena ofertowa cz. II : 9.700,00 zł brutto
cena ofertowa cz. III : 14.800,00 zł brutto
długość okresu gwarancji cz. I: 36 miesięcy
długość okresu gwarancji cz. II: 36 miesięcy
długość okresu gwarancji cz. III: 36 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest jedyną złożoną w niniejszym postępowaniu, nie podlega odrzuceniu oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty: 1: M.S.J. „ELEKTROINSTAL" M.Szwajda, J.Rozkocha
30-149 Kraków, ul. Balicka 100
Cz.I: punktacja; cena brutto: 60,00 pkt
długość okresu gwarancji: 40,00 pkt
łącznie: 100,00 pkt

Cz.II: punktacja; cena brutto: 60,00 pkt
długość okresu gwarancji: 40,00 pkt
łącznie: 100,00 pkt

Cz.III: punktacja; cena brutto: 60,00 pkt
długość okresu gwarancji: 40,00 pkt
łącznie: 100,00 pkt

Umowa zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 1 z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
Kryteria oceny ofert dla części I, II i III: cena brutto 60 %
długość oferowanego okresu gwarancji określonej w § 9 ust. 1 istotnych postanowień umowy 40%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum