Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy:7/VII/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. Budowa przyłącza energetycznego oświetlenia ul. Sadka - Etap II w Dzielnicy XI Miasta Krakowa. Znak sprawy: 7/VII/2017

 

Kraków, 11.08.2017 roku                                                               NZ.271.4.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45.31.61.00-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

Termin realizacji: 4 miesiące od daty podpisania umowy.

Wybrano ofertę nr 1.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ALTUM mgr Alicja Czuba,
30-443 Kraków, ul. Jugowicka 12
cena ofertowa: 182.593,50 zł brutto
okres gwarancji: 60 m-cy

Uzasadnienie wyboru:
Do realizacji niniejszego zamówienia wybrano w/w Wykonawcę. Oferta tego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i uzyskała łącznie największą liczbę punktów we wszystkich kryteriach oceny ofert.

Umowa zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Liczba otrzymanych ofert: 5 (w tym: 0 wykonawców wykluczonych, 0 ofert odrzuconych).
Kryteria oceny ofert:
cena brutto - 60%, długość okresu gwarancji – 40 %

Szczegółowa punktacja z uwzględnieniem w/w kryteriów przedstawia się następująco:

OFERTA NR 1
Zakład Projektowo - Usługowo-Produkcyjny
POWER Krzysztof Jędrszczyk
31-752 Krajków ul. Łowińskiego 3
cena ofertowa: 23,77 pkt
okres gwarancji: 40,00 pkt
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW: 63,77 pkt

OFERTA NR 2
PPUH WŁOMEX Zygmunt Włodarczyk.
30-719 Kraków, ul Gromadzka 30
cena ofertowa: 48,66 pkt
okres gwarancji: 40,00 pkt
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW: 88,66 pkt

OFERTA NR 3
M.S.J. ELEKTROINSTAL
Marek Szwajda, Józef Rozkocha,
30-950 Kraków, ul. Balicka 100
cena ofertowa: 49,76 pkt
okres gwarancji: 40,00,pkt
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW: 89,76 pkt

OFERTA NR 4
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ALTUM mgr Alicja Czuba,
30-443 Kraków, ul. Jugowicka 12
cena ofertowa: 60,00 pkt
okres gwarancji: 40,00 pkt
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW: 100,00 pkt

OFERTA NR 5
Zakład Wykonawstwa Elektroenergetycznego
30-224 Kraków, ul. Jontkowa Górka 21
cena ofertowa: 52,20 zł brutto
okres gwarancji: 40,00 pkt
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW: 92,20 pkt

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum