Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 12/VI/2017

Dotyczy: postępowania p.n.: Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Plant Bieńczyckich oraz Parku Krowoderskiego - numer sprawy: 12/VI/2017

Kraków, dnia 11.08.2017 r                                                                  OZ.271.191.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego p.n. Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Plant Bieńczyckich oraz Parku Krowoderskiego - numer sprawy: 12/VI/2017

Część 1: Planty Bieńczyckie,
Część 2: Park Krowoderski,

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

31.52.00.00-7 (Lampy i oprawy oświetleniowe).
31.52.72.00-8 (Oświetlenie zewnętrzne)

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia: 15.11.2017 r.

Na część 1 wybrano :
OFERTĘ NR 2

PPUH WŁOMEX
Zygmunt Włodarczyk.
30-719 Kraków, ul Gromadzka 30
cena ofertowa: 484.000,00 zł brutto
okres gwarancji: 48 miesiące

Uzasadnienie wyboru:
W celu realizacji części 1 niniejszego zamówienia wybrano w/w Wykonawcę. Oferta tego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i uzyskała łącznie największa ilość punktów w obu kryteriach oceny ofert – dla części 1.

Umowa zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

Na część 2 wybrano :
OFERTA NR 2
PPUH WŁOMEX
Zygmunt Włodarczyk.
30-719 Kraków, ul Gromadzka 30
cena ofertowa: 344.000,00 zł brutto
okres gwarancji: 48 miesiące

Uzasadnienie wyboru:
W celu realizacji części 2 niniejszego zamówienia wybrano w/w Wykonawcę. Oferta tego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i uzyskała łącznie największa ilość punktów w obu kryteriach oceny ofert – dla części 2.

Umowa zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

Liczba otrzymanych ofert na część 1 - 3 (w tym: 0 wykonawców wykluczonych, 1 oferta odrzucona).
Liczba otrzymanych ofert na część 2 - 3 (w tym: 0 wykonawców wykluczonych, 1 oferta odrzucona).

Kryteria oceny ofert:
cena brutto - 60%, długość okresu gwarancji – 40 %

Szczegółowa punktacja z uwzględnieniem w/w kryteriów przedstawia się następująco:

Na część 1:

OFERTA NR 1
Zakład Projektowo - Usługowo-Produkcyjny POWER
Krzysztof Jędrszczyk
31-752 Krajków ul. Łowińskiego 3
OFERTA ODRZUCONA

OFERTA NR 2
PPUH WŁOMEX
Zygmunt Włodarczyk.
30-719 Kraków, ul Gromadzka 30
cena ofertowa: 60,00 pkt
okres gwarancji: 40,00 pkt
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW: 100,00 pkt

OFERTA NR 3
FB Serwis S.A.
01-040 Warszawa ul. Stawki 40
cena ofertowa: 52,70 pkt
okres gwarancji: 40,00 pkt
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW: 92,70 pkt

Na część 2:

OFERTA NR 1
Zakład Projektowo - Usługowo-Produkcyjny POWER
Krzysztof Jędrszczyk
31-752 Krajków ul. Łowińskiego 3
OFERTA ODRZUCONA

OFERTA NR 2
PPUH WŁOMEX
Zygmunt Włodarczyk.
30-719 Kraków, ul Gromadzka 30
cena ofertowa: 60,00 pkt
okres gwarancji: 40,00 pkt
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW: 100,00 pkt

OFERTA NR 3
FB Serwis S.A.
01-040 Warszawa ul. Stawki 40
cena ofertowa: 55,96 pkt
okres gwarancji: 40,00 pkt
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW: 95,96 pkt

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum