Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znaok sprawy: 27/VII/2017

Dotyczy: postępowania p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja przebudowy oświetlenia parkingu przy ulicy Lublańskiej, rejon bloku 22-24. Znak sprawy: 27/VII/2017

Kraków, dnia 11.08.2017 r                           NZ.271.15.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
71.32.00.00-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
45.00.00.00-7 (Roboty budowlane);

Termin realizacji: do dnia 30.04.2018 r.,

Wybrano ofertę nr 1.
Zakład Projektowo-Usługowo-Produkcyjny
POWER Krzysztof Jędrszczyk
31-732 Kraków, ul. Łowińskiego 3
cena ofertowa: 110.400,00 zł brutto
okres gwarancji: 48 miesięcy
Uzasadnienie wyboru:
Do realizacji niniejszego zamówienia wybrano w/w Wykonawcę. Oferta tego Wykonawcy jest jedyna ofertą złożoną w niniejszym postepowaniu oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Umowa zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Pzp.

Liczba otrzymanych ofert: 1 (w tym: 0 wykonawców wykluczonych, 0 ofert odrzuconych).
Kryteria oceny ofert:
cena brutto - 60%, długość okresu gwarancji – 40 %
Szczegółowa punktacja z uwzględnieniem w/w kryteriów przedstawia się następująco:
OFERTA NR 1
Zakład Projektowo-Usługowo-Produkcyjny
POWER Krzysztof Jędrszczyk
31-732 Kraków, ul. Łowińskiego 3
cena ofertowa: 60,00 pkt
okres gwarancji: 40,00 pkt
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW: 100,00 pkt

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum