Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 25/VII/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID dla „Rozbudowy ul. Maciejkowej w Krakowie na długości ok. 420m od ul. Łokietka do ul. Azaliowej".- numer sprawy: 25/VII/2017.

Kraków, dnia 11.08.2017 r.
NZ.271.10.2017


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
71.32.00.00-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2018 r.

Wybrano ofertę nr 2:
Firma Inżynieryjna TECHMA,
31-636 Kraków, os. Oświecenia 24/3
cena ofertowa: 125.423,10 zł
okres gwarancji: 48 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty: 1
DROPROJEKT Sp. z o.o.
30-701 Kraków, ul. Zabłocie 26/41
cena ofertowa: 34,96 pkt
okres gwarancji: 40,00 pkt
łącznie: 74,96 pkt

Nr oferty: 2
Firma Inżynieryjna TECHMA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 24/3
cena ofertowa: 60,00 pkt
okres gwarancji: 40,00 pkt
łącznie: 100,00 pkt

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 2 z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
Kryteria oceny ofert:
cena brutto 60 %.
okres gwarancji: 40 %

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum