Przetarg nieograniczony 28/VII/2017

Wymiana istniejących elementów Systemu Sterowania Ruchem w tunelu drogowym pod Dworcem Głównym.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług pn.:

Wymiana istniejących elementów Systemu Sterowania Ruchem w tunelu drogowym pod Dworcem Głównym

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego słownika zamówień (CPV):
50324100-3 Usługi w zakresie konserwacji systemu
Terminy wykonania zamówienia: od zawarcia umowy do dnia do dnia 10.11.2017 r.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zawiadamia wykonawc o wyniku postępowania:
wybrano ofertę Wykonawcy:
Siemens sp. z o.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa,
Cena oferty: 491 658,06 zł
Okres gwarancji jakości w przedziale (36-60 mies.) – 60 mies.
Uzasadnienie wyboru:
Oferta wybrana spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i jest jedyną ofertą złożoną w tym postępowaniu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Wybór oferty_28_VII_2017.pdf)Wybór oferty_28_VII_2017[ ]396 Kb
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum