Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 17/VI/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Kocmyrzowska –Bulwarowa w Krakowie - numer sprawy: 17/VI/2017

Kraków, dnia 10.08.2017 r.

OZ.271.183.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

71.32.00.00-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
45.23.32.94-6 (Instalowanie sygnalizacji drogowej)

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 27.11.2017r.,
w tym:
- opracowanie dokumentacji projektowej do dnia 16.10.2017 r.,
- realizacja robót budowlanych do dnia 27.11.2017r.

Wybrano ofertę nr 1:

VATICO Wacław Szczepanik
31-932 Kraków, os. Centrum D1/165

cena ofertowa: 347.475,00 zł brutto, w tym:

za wykonanie dokumentacji projektowej: 14.760,00 zł brutto
za wykonanie robót budowlanych: 332.715,00 zł brutto

okres gwarancji : 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1
VATICO Wacław Szczepanik
31-932 Kraków, os. Centrum D1/165

Punktacja
cena brutto: 60,00
okres gwarancji: 40,00
łącznie: 100,00

Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe ALTUM Alicja Czuba,,
30-443 Kraków, ul. Jugowicka 12

Punktacja:
cena brutto: 57,36
okres gwarancji: 40,00
łącznie: 97,36

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 2 z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:
cena brutto: 60 %.
okres gwarancji: 40%

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum