Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 15/VI/2017

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej – opracowanie dokumentacji projektowej" – znak sprawy: 15/VI/2017

OZ.271.176.2017                                                                             Kraków, dnia 11.08.2017r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
71.32.00.00-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Termin wykonania zamówienia:
Etap I – przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej dla rozbiórki obiektu mostowego wraz z ostateczną decyzją na rozbiórkę - do dnia 30.11.2017r.
Etap II –wykonanie pozostałego zakresu rzeczowego wraz z uzyskaniem wszystkich ostatecznych decyzji warunkujących realizację robót budowlanych - do dnia 31.08.2018r.

Wybrano ofertę nr 1:
DMK Inżynieria Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 64/7, 44-200 Rybnik
- Cena brutto: 158.670,00 zł
- Okres gwarancji - 48 miesięcy
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ, jest najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert oraz mieści się w środkach, jakie Zamawiający przewidział na sfinansowanie przedmiotowego zadania.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
DMK Inżynieria Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 64/7, 44-200 Rybnik (oferta nr 1)
Łącznie 100pkt, w tym:
- Cena brutto - 60pkt
- Okres gwarancji - 40pkt

PBW Inżynieria Sp. z o.o.
ul. Sokolnicza 5/74-75, 53-676 Wrocław (oferta nr 2)
Łącznie 81,28pkt, w tym:
- Cena brutto - 41,28pkt
- Okres gwarancji - 40pkt

JAPPCO Sp. z o.o.
ul. Opolska 18, 31-323 Kraków (oferta nr 3)
oferta odrzucona

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:
Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono (wykluczono) lub zwrócono bez rozpatrywania
1 ofertę.

Kryterium oceny ofert:
Cena brutto - 60%
Okres gwarancji - 40%

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum