Przetarg nieograniczony 11/VII/2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych przy ZSOI nr 2 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejscpostojowych przy ZSOI nr 2 wraz z odwodnieniem, oświetleniemoraz przekładkami kolidującego uzbrojenia.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego słownika zamówień (CPV):
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Terminy wykonania zamówienia: od zawarcia umowy do dnia 30.11.2017 roku.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zawiadamia wykonawc o wyniku postępowania:
wybrano ofertę Wykonawcy: Rafal Matusik BPD ul. Łagiewnicka 39 30-417 Kraków
Cena oferty: 26 703,00 zł
Okres gwarancji jakości w przedziale (36-48 mies.) – 48 mies.
Uzasadnienie wyboru:
Oferta wybrana spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w tym postępowaniu.
Liczba otrzymanych ofert:
Złożono 4 oferty, spełniające wymagania udziału w postępowaniu podane w SIWZ i ogłoszeniu, nie podlegajace odrzuceniu.

Streszcenie porównania i oceny złożonych ofert w załączeniu

 

Załączniki:
Pobierz plik (Wybór oferty 11-VII-2017.pdf)Informacja o wyborze najkorzystnniejszej oferty[11--VII-2017]465 Kb
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum