Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy: 30/VII/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: (opracowanie koncepcji, projektu budowlanego) i wykonawczego )ul. Zakliki z Mydlnik – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu w Krakowie. Znak sprawy: 30/VII/2017

NZ.271.1.2017                                                                                    Kraków, 10.08.2017r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

71.32.00.00-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Termin realizacji: do dnia 30.03.2018r

Wybrano ofertę nr 1.
Firma Handlowo-Usługowa REMAPOL Grzegorz Kalita
31-764 Kraków ul. Wielkie Pola 7
cena ofertowa: 28.905,00 zł brutto
okres gwarancji: 36 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:
Do realizacji niniejszego zamówienia wybrano w/w Wykonawcę. Oferta tego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i uzyskała łącznie największą liczbę punktów we wszystkich kryteriach oceny ofert.

Umowa zostanie zawarta w ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53 po telefonicznym zawiadomieniu zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

Liczba otrzymanych ofert: 4 (w tym: 0 wykonawców wykluczonych, 0 ofert odrzuconych).

Kryteria oceny ofert:
cena brutto - 60%
długość okresu gwarancji – 40 %

Szczegółowa punktacja z uwzględnieniem w/w kryteriów przedstawia się następująco:

OFERTA NR 1
Firma Handlowo-Usługowa REMAPOL Grzegorz Kalita
31-764 Kraków ul. Wielkie Pola 7
cena ofertowa: 60,00 pkt
okres gwarancji: 40,00 pkt
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW: 100,00 pkt

OFERTA NR 2
Paweł Kubica KUBICAPROJEKT
31-535 Kraków, ul. Gęsia 10
cena ofertowa: 35,39 pkt
okres gwarancji: 40,00 pkt
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW: 75,39 pkt

OFERTA NR 3
FIRMA INŻYNIERYJNA TECHMA
31-636 Kraków, os. Oświecenia 24/3
cena ofertowa: 44,13 pkt
okres gwarancji: 40,00 pkt
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW: 84,13 pkt

OFERTA NR 4
PED – Projekty Ekspertyzy Dokumentacja Ewa Wawrzyńska
09-407 Płock ul. Jesienna 5/15
cena ofertowa: 36,15 pkt
okres gwarancji: 40,00 pkt
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW: 76,15 pkt

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum